Katrinahof

Het Orthopedagogisch Centrum KATR!NAHOF organiseert ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en mogelijk bijkomende problematieken zoals een gedrags –emotionele of autismespectrumstoornis.

Er is een mobiel aanbod zowel voor kinderen als volwassenen met gezinsondersteuning en trajectbegeleiding vanuit de contextbegeleidingsdienst LAMP!ON. Ook de dienst !NKLÚS werkt mobiel, maar legt zich op zeer unieke wijze toe op begeleid werken en inclusieve dagbesteding voor een veertigtal gebruikers

Voor een negentigtal kinderen en jongeren werden binnen het kader van een multifunctioneel centrum voor minderjarigen verschillende functies uitgebouwd. HARMON!CA is een schoolaanvullende dagopvang voor kinderen die overdag in het buitengewoon onderwijs schoollopen. In het huis HALEWE!N kunnen ook een aantal kinderen wonen. Voor kinderen die omwille van een meervoudige beperking niet of moeilijk kunnen schoollopen is er een gespecialiseerde dagopvang binnen de afdelingen D!NAMO en TWEƎL.