Steun ons

Kindergeluk helpen kan door storting op onze rekening

IBAN: BE53 4324 0198 8153
BIC: KREDBEBB

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Voorwaarden fiscaal attest

Giften vanaf 40 € die voldoen aan de wettelijke voorwaarden geven recht op een fiscaal attest. Als u meermaals kleine bedragen stort – bijvoorbeeld via een doorlopende bankopdracht – worden die bedragen op jaarbasis samengeteld zodat ook deze recht kunnen geven op een fiscaal attest.

Belangrijk!
Vergeet vooral niet om als eerste deel van de mededeling bij elke storting GIFT of ACTIE toe te voegen en hou vooral deze twee verschillende meldingen goed uit elkaar! Ze zijn heel belangrijk voor een correcte aflevering van de fiscale attesten. Enkel voor betalingen waarvan de omschrijving duidelijk start met de vermelding GIFT zal een fiscaal attest kunnen afgeleverd worden.

1. Wanneer ontvang je een fiscaal attest?

Giften moeten aan volgende voorwaarden voldoen om recht te geven op een fiscaal attest :

 • de gift moet minstens 40 euro per kalenderjaar bedragen en rechtstreeks van de rekening op naam van de schenker gestort worden op deze van (de Koninklijke Vereniging) Kindergeluk vzw. Dit bedrag mag gespreid worden over verschillende stortingen in hetzelfde kalenderjaar.
 • Het moet gaan om eigenlijke giften ‘om niet’, dwz schenkingen die zijn afgestaan zonder tegenwaarde.
 • Wanneer de overgedragen sommen geheel of zelfs gedeeltelijk een levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden mogen daarvoor geen kwijtschriften worden uitgereikt, ook niet voor een gedeelte van de gestorte som.
 • De gift mag niet het resultaat zijn van een collectieve geldinzameling (een eetfestijn, een activiteit met winst,…). Ze moet afkomstig zijn van een individuele schenker of een bedrijf.

2. Wie krijgt het fiscaal attest?

Het fiscaal attest wordt verstuurd op naam van de rekeninghouder en naar het adres dat bij het rekeningnummer hoort. Wie recht heeft op een fiscaal attest, krijgt dit automatisch met de post toegestuurd. Het is niet nodig dit aan te vragen.

3. Wanneer krijgt de schenker het fiscaal attest?

Als de gift ten laatste op 31 december op de rekening van Kindergeluk staat, krijgt de schenker het fiscaal attest in de loop van de maand maart van het volgende jaar.

4. Komen alle giften aan Kindergeluk in aanmerking voor een fiscaal attest?

Neen: Geld dat afkomstig is van een collectieve geldinzameling (hetzij gewoon via collectebussen, hetzij na verkoop van goederen zoals bv. gebakjes e.d) geeft geen recht op een fiscaal attest. Een sponsor die een bedrag stort aan Kindergeluk en die hiervoor in ruil een logovermelding, een advertentie of promotionele aandacht krijgt, heeft geen recht op een fiscaal attest.

5. Andere afspraken

 • Elke organisator van acties verbindt er zich toe de informatie over fiscale attesten correct te communiceren naar de deelnemers van de actie en op basis van de bovenstaande informatie de juiste omschrijving bij de stortingen mee te geven.
 • Als een gift niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, wordt geen fiscaal attest afgeleverd.
 • Kindergeluk VZW is niet verantwoordelijk voor onterechte toezeggingen door derden in verband met het ontvangen van fiscale attesten.
 • Kindergeluk VZW is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen op het overschrijvingsformulier.

6. Enkele voorbeelden

Sponsoring

 • Een sponsor heeft recht op een attest indien hij jouw prestatie voor Kindergeluk (bv. sponsorloop) sponsort en dit bedrag rechtstreeks aan Kindergeluk stort.
 • Wanneer jij het bedrag van de verschillende sponsors zelf inzamelt en gezamenlijk doorstort ontvangen noch jijzelf, noch de sponsors een fiscaal attest.
 • Een bedrijf stort 2000 euro op het rekeningnummer van Kindergeluk. In persartikelen over Kindergeluk, die naderhand verschijnen, wordt het bedrijf door een journalist als schenker vermeld. Als voorafgaandelijk geen geschreven overeenkomst tussen het bedrijf en Kindergeluk is opgemaakt, zijn er geen tegenprestaties afgesproken. Het bedrijf heeft dan recht op een fiscaal attest. Als er vooraf afspraken zijn gemaakt over vermeldingen in de pers, dan heeft het bedrijf geen recht op een fiscaal attest.

Acties

 • Je organiseert, als vrijwilliger, een eetfestijn. Na betaling van alle onkosten stort je de winst via je persoonlijke rekening op het rekeningnummer van Kindergeluk. Je ontvangt geen fiscaal attest want het geld is afkomstig van de verkoop van maaltijden.
 • Een verkoper van meubels steunt Kindergeluk: als een klant bij aankoop 50 euro extra betaalt, krijgt de klant de garantie dat die 50 euro naar Kindergeluk gaat en dat de verkoper er uit eigen middelen 50 euro bovenop legt. Per verkoop gaat er dus 100 euro naar Kindergeluk. Als de klant zijn 50 euro zelf op het rekeningnummer van Kindergeluk stort, heeft hij recht op een fiscaal attest. De klant heeft geen recht op een fiscaal attest als hij zijn 50 euro overhandigt aan de verkoper. De verkoper heeft recht op een fiscaal attest voor het gedeelte dat hij zelf stort aan Kindergeluk.
 • Een bedrijf geeft op een fondsenwervingsavond voor Kindergeluk een bankcheque af. Het bedrijf heeft recht op een fiscaal attest dat zal worden opgemaakt op basis van de adresgegevens op de bankcheque.
 • Een taverne vraagt tijdelijk 5 euro extra per dagschotel. Voor elke verkochte dagschotel schenkt de uitbater die 5 euro aan Kindergeluk. Daarbovenop geeft hij nog als persoonlijke gift van het bedrijf 5 euro per dagschotel. De taverne stort het ingezamelde bedrag van 5 euro per verkochte dagschotel op de rekening van Kindergeluk, maar krijgt hiervoor geen fiscaal attest. Het gaat om een geldinzameling door verkoop van producten. Daarnaast stort hij apart de persoonlijke gift van 5 euro per verkochte dagschotel op de rekening van Kindergeluk en krijgt hiervoor een fiscaal attest.
 • Personeelsleden van een bedrijf organiseren een geldinzameling voor Kindergeluk. Het bedrijf beslist om dit bedrag te verdubbelen. Het ingezamelde bedrag komt voort uit een geldinzameling, hiervoor krijgt men geen fiscaal attest. Het bedrijf schenkt hetzelfde bedrag aan Kindergeluk en stort dit apart op het rekeningnummer van Kindergeluk en krijgt hiervoor een fiscaal attest.