Kindergeluk wil kinderen die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven. Onze aandacht gaat vooral uit naar diegenen die kampen met problemen of beperkingen omwille van sociale omstandigheden, gezondheids- en/of leerproblemen.  Lees meer

Ons doel
Onze werking
Concrete acties
Financieel
Ons bestuur
Fiscale attesten

Kindergeluk wil kinderen en jongeren die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven of alvast ‘een beetje’ geluk brengen. Onze aandacht gaat vooral uit naar diegenen die kampen met problemen of beperkingen omwille van sociale omstandigheden – vaak gelinkt aan armoede - gezondheids- en/of leerproblemen.

Voor deze doelgroep bestaat er professioneel georganiseerde hulp, onder meer in de vorm van gezinsbegeleiding, dagopvang of verblijf in een instelling. Doelstelling is altijd om die kinderen in de mate van het mogelijke dezelfde kansen te bieden als diegenen die niet met die problemen geconfronteerd worden en precies daarvoor ontbreken vaak de middelen. Dat is waar Kindergeluk graag wil helpen.

Het is belangrijk voor ons dat we onze werking kunnen optimaliseren. Daarom hebben wij er voor gekozen ons te laten bijstaan door diegenen die dagdagelijks professioneel met onze doelgroep werken en dus het best geplaatst zijn om oordeelkundig advies te geven. In de loop der jaren hebben wij met dat doel voor ogen een duurzame band opgebouwd met een aantal organisaties, verspreid over heel Vlaanderen en we houden op regelmatige basis contact met elkaar.

In het kader van de Integrale Jeugdzorg combineren zij verschillende facetten van hulpverlening gaande van residentiële opvang, over dagcentra, diensten voor gezinsbegeleiding en/of buurtwerking. Anderzijds zijn er in deze groep ook organisaties die kinderen met leerstoornissen of zwaar zieke kinderen begeleiden of die zich inzetten voor de inclusie van kinderen met een beperking. Maar het doel is altijd om die kinderen op weg te helpen naar een betere toekomst, hun leefomstandigheden te verbeteren of ze gewoon even een leuke tijd te bezorgen.

Aanvragen om steun worden schriftelijk of via mail bij ons ingediend en ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende bestuursvergadering. Bij de beoordeling hanteert deze een aantal basisprincipes teneinde tot een verantwoorde en faire besteding van onze middelen te komen. Het gebeurt geregeld dat aan de betrokkenen gevraagd wordt om de aanvraag op de vergadering toe te lichten of ook dat leden van het bestuur ter plaatse gaan om meer informatie in te winnen alvorens een beslissing te nemen.

Alle organisaties waar wij mee samenwerken worden geconfronteerd met situaties waar onze steun meer dan welkom is. We hebben dan ook de grootste waardering voor het werk dat zij verrichten. Allemaal geven zij blijk van een enorme inzet, vaak ook belangeloos. Wij zijn hen dan ook dankbaar voor de manier waarop zij ons de kans bieden om de ingezamelde fondsen op de beste manier te besteden zodat het uiteindelijk de kinderen zijn die er baat bij hebben.

Onze werking is terug te brengen tot 4 grote pijlers, zijnde

 • Hulpmiddelen voor kinderen in de gehandicaptenzorg of zieke kinderen
 • De inrichting van leefruimte en materiaal voor kinderen in de jeugdzorg
 • Inclusieprojecten voor kinderen met een beperking en kinderen die in armoede leven
 • Vakantiekampen, daguitstappen en andere vrijetijdsbesteding.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van projecten die wij gesteund hebben in elk van deze pijlers. Let wel, dit is maar een indicatief overzicht om onze werking te situeren. In totaal zijn het er een dertigtal.

Hulpmiddelen voor kinderen in de gehandicaptenzorg of zieke kinderen

 • Katrinahof in Antwerpen kreeg onze steun bij de inrichting van het nieuwe gebouw voor hun internaat, waar kinderen nu in moderne, aangename kamers kunnen verblijven en alle accomodatie aangepast is aan hun noden.
 • Het Zeepreventorium in De Haan hielpen wij aan tablets die hen moeten toelaten van start te gaan met de app die wij eerder gefinancierd hebben.
 • De Vlaamse Vereniging voor Autisme kreeg onze steun voor het organiseren van hun jaarlijks gezinsweekend.
 • Begeleid Wonen Pajottenland kon met onze hulp materialen aankopen die ze gebruiken bij hun huisbezoeken (o.m. tablets, gezelschapsspelletjes). Ze konden ook op onze steun rekenen om hun cliënten ontspanningsmogelijkheden te bieden (zwemmen e.d.)

De inrichting van leefruimte en materiaal voor kinderen in de jeugdzorg

 • Ter Wende/Espero hielpen wij bij de aankoop van tablets, onder het thema ‘Dankzij een scherm vinden wij de weg door hun scherm!’ Deze tablets worden gebruikt door hun therapeuten om de jongeren op een aangename manier met eigentijdse middelen en methodes te kunnen helpen. Zij kunnen nu bv. gebruik maken van gespecialiseerde apps voor jongeren met autisme, suicidaliteit, agressieproblemen, ADHD, faalangst e.d. Ook voor de jongeren zelf werd per leefgroep een tablet voorzien.
 • Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel, Arcade in Oostende, ’t Pasrel, De Witte Berken in Wervik, De Berkjes in Brugge, Jeugdzorg Aalst steunden wij bij de aankoop van speelgoed of de inrichting van de buitenspeelruimte voor de kinderen die er residentieel verblijven.
 • De Capelderij in Buggenhout steunden wij bij de aanpassing van hun infrastructuur om studiowerking mogelijk te maken waar jongeren kunnen leren op eigen benen te staan.

Inclusieprojecten voor kinderen met een beperking en kinderen die in armoede leven

 • Uilenspel is een jonge organisatie in Gent die de ontwikkelingskansen van kwetsbare kinderen en gezinnen wil bevorderen via buurtsolidariteit. Ook in 2015 konden zij op ons rekenen voor de steun die het hen mogelijk maakte het Kinderkunstfestival te organiseren.
 • Yieha! staat in hoofdzaak met vrijwilligers in voor inclusief jeugdwerk. Wij zorgen voor de middelen die hen toelaten verschillende kampen en weekends te organiseren waar zowel kinderen met als zonder beperking aan deelnemen.
 • Kindergeluk besliste ook om zijn steun aan het Kinderarmoedefonds verder te zetten. Dit fonds werd opgericht naar aanleiding van de vaststelling dat 10 % van de kinderen in Vlaanderen geboren wordt in een kansarm gezin, waardoor zo’n 130.000 kinderen al van in de wieg minder kansen krijgen omwille van het isolement waarin ze opgroeien. Omdat de drie eerste levensjaren cruciaal zijn voor de latere ontwikkeling van een kind focust het Kinderarmoedefonds op vernieuwende initiatieven die gericht zijn op deze doelgroep.

  Door onze aanwezigheid in het bestuurscomité kunnen wij de werkzaamheden van dit fonds en de problematiek van kinderen in armoede van nabij opvolgen. Voor meer details over de doelstelling kan u terecht op www.kinderarmoedefonds.be.

Vakantiekampen, daguitstappen en andere vrijetijdsbesteding 

De meeste van bovenstaande projecten hebben betrekking op de vraag van instellingen om hen te helpen om hun kinderen een aangenamer leefomgeving en vrijetijdsbesteding te kunnen bieden. Die vrijetijdsbesteding wordt nog belangrijker als men er rekening mee houdt dat steeds meer van de kinderen die residentieel zijn opgenomen ook tijdens weekends en vakanties in de instelling verblijven.

Kinderen die verblijven in ’t Spiegeltje in Asse bijvoorbeeld konden met onze steun hobby’s beoefenen en deelnemen aan activiteiten van jeugdverenigingen en sportclubs.

Omdat uit onze contacten met de sector blijkt hoe belangrijk het voor kansarme kinderen is om een korte tijd weg te kunnen uit hun vaak moeilijke thuissituatie of gewoon ook eens heerlijk te kunnen ontspannen, ging ook in 2015 een belangrijk deel van ons budget naar de vakantiewerking.

Zo zorgden wij voor de financiële ondersteuning die deze kinderen toeliet deel te nemen aan vakanties die georganiseerd werden door mutualiteiten e.d. of door de organisaties zelf. Zo konden vorig jaar 410 kinderen en jongeren deelnemen aan diverse vakantiekampen waarvan 79 dankzij onze samenwerking met Sporta. Dat is voor die kinderen een onbeschrijflijk leuke ervaring waar ze opgenomen worden in de groep en zich onbezorgd kunnen uitleven.

Vakapat kon dan weer dankzij onze steun zijn jaarlijks vakantiekamp organiseren voor 20 jongeren met een beperking.

In 2015 hebben wij 99 % van al onze uitgaven besteed aan goedgekeurde projecten, nl. €290.862 op een totaal bedrag van €293.843.

In de periode van 2011 t/m 2015 vertegenwoordigt het totale bedrag van onze uitgaven €1.812.092 €. Over deze hele periode ligt het percentage van de aan projecten bestede bedragen t.o.v. onze totale uitgaven rond de 99 %.

Deze kosten konden op dit lage niveau gehouden worden dankzij de logistieke steun van De Persgroep die ons toelaat onze administratieve kosten tot een minimum te beperken. Maar dat alles is pas mogelijk dankzij de steun waar wij kunnen op rekenen. Daarom willen wij langs deze weg onze welgemeende dank betuigen aan al diegenen die ons de kans bieden om onze doelstellingen te realiseren.

In de eerste plaats zijn daar al onze trouwe leden en sympathisanten die ons ook in 2015 hebben gesteund. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen hebben bijgedragen aan onze werking, hetzij individueel, hetzij via acties die zij belangeloos hebben georganiseerd.

Anderzijds is er ook De Persgroep, die ons zoals ieder jaar een belangrijke financiële bijdrage heeft toegestopt.

Al deze bijdragen, groot en klein, waarderen wij heel erg. Ze hebben er toe geleid dat wij hele mooie projecten hebben kunnen steunen waar heel veel kinderen en jongeren konden van genieten. Wij willen iedereen dan ook van harte danken om ons de kans te bieden dit voor hen mogelijk te maken.

Hier vind je de leden van ons bestuur:

Christian Van Thillo

Voorzitter

Monique Geeurickx

Ondervoorzitter

Chris Van Durm

Secretaris

Carla Van Lautem

Hulpsecretaris

Johny Duerinck

Penningmeester

Karina Van Damme

Hulppenningmeester

Antoine Cnockaert

Bestuurslid

Christiane Cnockaert-Engels

Bestuurslid

Lieve Stoefs

Bestuurslid

Eric Janssens

Bestuurslid

Patricia Van Thillo

Bestuurslid

Tim Braeckman

Bestuurslid

Giften vanaf 40 € die voldoen aan de wettelijke voorwaarden geven recht op een fiscaal attest.

Belangrijk!
Vergeet vooral niet om als eerste deel van de mededeling bij elke storting GIFT of ACTIE toe te voegen en hou vooral deze twee verschillende meldingen goed uit elkaar! Ze zijn heel belangrijk voor een correcte aflevering van de fiscale attesten. Enkel voor betalingen waarvan de omschrijving duidelijk start met de vermelding GIFT zal een fiscaal attest kunnen afgeleverd worden.

1. Wanneer ontvang je een fiscaal attest?

Giften moeten aan volgende voorwaarden voldoen om recht te geven op een fiscaal attest :

 • de gift moet minstens 40 euro per kalenderjaar bedragen en rechtstreeks van de rekening op naam van de schenker gestort worden op deze van (de Koninklijke Vereniging) Kindergeluk vzw. Dit bedrag mag gespreid worden over verschillende stortingen in hetzelfde kalenderjaar.
 • Het moet gaan om eigenlijke giften ‘om niet’, dwz schenkingen die zijn afgestaan zonder tegenwaarde.
 • Wanneer de overgedragen sommen geheel of zelfs gedeeltelijk een levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden mogen daarvoor geen kwijtschriften worden uitgereikt, ook niet voor een gedeelte van de gestorte som.
 • De gift mag niet het resultaat zijn van een collectieve geldinzameling (een eetfestijn, een activiteit met winst,...). Ze moet afkomstig zijn van een individuele schenker of een bedrijf.

2. Wie krijgt het fiscaal attest?

Het fiscaal attest wordt verstuurd op naam van de rekeninghouder en naar het adres dat bij het rekeningnummer hoort. Wie recht heeft op een fiscaal attest, krijgt dit automatisch met de post toegestuurd. Het is niet nodig dit aan te vragen.

3. Wanneer krijgt de schenker het fiscaal attest?

Als de gift ten laatste op 31 december op de rekening van Kindergeluk staat, krijgt de schenker het fiscaal attest in de loop van de maand maart van het volgende jaar.

4. Komen alle giften aan Kindergeluk in aanmerking voor een fiscaal attest?

Neen: Geld dat afkomstig is van een collectieve geldinzameling (hetzij gewoon via collectebussen, hetzij na verkoop van goederen zoals bv. gebakjes e.d) geeft geen recht op een fiscaal attest. Een sponsor die een bedrag stort aan Kindergeluk en die hiervoor in ruil een logovermelding, een advertentie of promotionele aandacht krijgt, heeft geen recht op een fiscaal attest.

5. Andere afspraken

 • Elke organisator van acties verbindt er zich toe de informatie over fiscale attesten correct te communiceren naar de deelnemers van de actie en op basis van de bovenstaande informatie de juiste omschrijving bij de stortingen mee te geven.
 • Als een gift niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, wordt geen fiscaal attest afgeleverd.
 • Kindergeluk VZW is niet verantwoordelijk voor onterechte toezeggingen door derden in verband met het ontvangen van fiscale attesten.
 • Kindergeluk VZW is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen op het overschrijvingsformulier.

6. Enkele voorbeelden

Sponsoring

 • Een sponsor heeft recht op een attest indien hij jouw prestatie voor Kindergeluk (bv. sponsorloop) sponsort en dit bedrag rechtstreeks aan Kindergeluk stort.
 • Wanneer jij het bedrag van de verschillende sponsors zelf inzamelt en gezamenlijk doorstort ontvangen noch jijzelf, noch de sponsors een fiscaal attest.
 • Een bedrijf stort 2000 euro op het rekeningnummer van Kindergeluk. In persartikelen over Kindergeluk, die naderhand verschijnen, wordt het bedrijf door een journalist als schenker vermeld. Als voorafgaandelijk geen geschreven overeenkomst tussen het bedrijf en Kindergeluk is opgemaakt, zijn er geen tegenprestaties afgesproken. Het bedrijf heeft dan recht op een fiscaal attest. Als er vooraf afspraken zijn gemaakt over vermeldingen in de pers, dan heeft het bedrijf geen recht op een fiscaal attest.

Acties

 • Je organiseert, als vrijwilliger, een eetfestijn. Na betaling van alle onkosten stort je de winst via je persoonlijke rekening op het rekeningnummer van Kindergeluk. Je ontvangt geen fiscaal attest want het geld is afkomstig van de verkoop van maaltijden.
 • Een verkoper van meubels steunt Kindergeluk: als een klant bij aankoop 50 euro extra betaalt, krijgt de klant de garantie dat die 50 euro naar Kindergeluk gaat en dat de verkoper er uit eigen middelen 50 euro bovenop legt. Per verkoop gaat er dus 100 euro naar Kindergeluk. Als de klant zijn 50 euro zelf op het rekeningnummer van Kindergeluk stort, heeft hij recht op een fiscaal attest. De klant heeft geen recht op een fiscaal attest als hij zijn 50 euro overhandigt aan de verkoper. De verkoper heeft recht op een fiscaal attest voor het gedeelte dat hij zelf stort aan Kindergeluk.
 • Een bedrijf geeft op een fondsenwervingsavond voor Kindergeluk een bankcheque af. Het bedrijf heeft recht op een fiscaal attest dat zal worden opgemaakt op basis van de adresgegevens op de bankcheque.
 • Een taverne vraagt tijdelijk 5 euro extra per dagschotel. Voor elke verkochte dagschotel schenkt de uitbater die 5 euro aan Kindergeluk. Daarbovenop geeft hij nog als persoonlijke gift van het bedrijf 5 euro per dagschotel. De taverne stort het ingezamelde bedrag van 5 euro per verkochte dagschotel op de rekening van Kindergeluk, maar krijgt hiervoor geen fiscaal attest. Het gaat om een geldinzameling door verkoop van producten. Daarnaast stort hij apart de persoonlijke gift van 5 euro per verkochte dagschotel op de rekening van Kindergeluk en krijgt hiervoor een fiscaal attest.
 • Personeelsleden van een bedrijf organiseren een geldinzameling voor Kindergeluk. Het bedrijf beslist om dit bedrag te verdubbelen. Het ingezamelde bedrag komt voort uit een geldinzameling, hiervoor krijgt men geen fiscaal attest. Het bedrijf schenkt hetzelfde bedrag aan Kindergeluk en stort dit apart op het rekeningnummer van Kindergeluk en krijgt hiervoor een fiscaal attest.

Uiteraard moeten wij keuzes maken en zijn wij niet bevoegd om individuele aanvragen te beoordelen. Daarom hebben wij een samenwerking opgebouwd met organisaties die dagelijks met onze doelgroep werken. Dankzij hun professioneel advies kunnen onze middelen op de meest optimale manier worden aangewend.

Dagopvang "De Wurpskes" uit Leuven

Dagopvang ‘De Wurpskes' is opgericht in 1991 en is ontstaan vanuit buurtwerk 't Lampeke. De werking maakt deel uit van een geïntegreerde basiswerking die samen met de andere deelwerkingen (kinderwerking Fabota, jeugdhuis den Tube en volwassenwerking 't Lampeke) de vicieuze cirkel van kansarmoede tracht te doorbreken. Er worden dagelijks 10 kinderen opgevangen in een verticale leefgroep. De Wurpskes worden door Kind en Gezin gesubsidieerd als kansarmoedeproject met een extra aanbod naar kwetsbare kinderen en hun gezin. Doorheen de jaren is ervaring, kennis en een bepaalde attitude in het werken met kwetsbare gezinnen opgebouwd .Dit resulteerde in een extra aanbod naar de opgevangen kinderen (gerichte individuele aandacht, ontwikkelingsstimulering, samenwerking met tweedelijnsdiensten) en hun gezin (opvoedingsondersteuning via huisbezoeken, projectwerking, brugfunctie met andere diensten).

Opgefriste leefruimte voor De Wurpskes

29 mei 2013
Meer nieuws van Dagopvang "De Wurpskes" uit Leuven

Orthopedagogisch Centrum Katrinahof in Antwerpen

Het Orthopedagogisch Centrum Katrinahof biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en mogelijk bijkomende problematieken zoals een autismespectrumstoornis. Op een ambulante wijze wordt pedagogische gezinsondersteuning gegeven en worden jongeren en volwassenen begeleid om op vrijwillige basis aan de slag te gaan binnen het regulier arbeidscircuit. Voor volwassenen die na het schoollopen binnen het buitengewoon onderwijs niet in het arbeidscircuit terecht kunnen, beschikt Katrinahof over een dagcentrum. Katrinahof voorziet eveneens in dagactiviteiten voor kinderen, zowel voor- en naschools bij schoolgaande kinderen als in de vorm van een dagactiviteitencentrum voor niet-schoolgaande kinderen met zeer ernstige beperkingen. Het centrum biedt ook een aantal woonvormen aan op maat van de zorgvrager met een verstandelijke beperking, gaande van een kleinschalig internaat voor kinderen en jongeren, over een tehuis voor niet-werkende volwassenen tot een dienst voor inclusieve ondersteuning, dit is een kleinschalig inclusief woonproject voor volwassenen. In totaliteit bereikt het Orthopedagogisch Centrum meer dan 120 gezinnen die met de problematiek van een persoon met een verstandelijke beperking geconfronteerd worden. Hiertoe heeft het centrum meer dan tachtig medewerkers in dienst. De werking wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Fietsenstalling voor Katrinahof

12 november 2014
Meer nieuws van Orthopedagogisch Centrum Katrinahof in Antwerpen

't Spiegeltje in Asse

't Spiegeltje is een kleinschalig begeleidingstehuis binnen de bijzondere jeugdzorg dat instaat voor de begeleiding van gezinnen waar de opvoedingsrelaties moeilijk verlopen. Momenteel verblijven er 25 kinderen tussen 3 en 18 jaar.

't Veer/Arcade in Oostende

De thuisbegeleidingsdienst 't Veer biedt een intensieve, integrale en pedagogische gezinsbegeleiding aan huis in het kader van Bijzondere Jeugdzorg. Onze doelgroep zijn vooral kansarme en kwetsbare gezinnen in een problematische opvoedingssituatie.

BuSO 'Heemschool 2'

BuSO ‘Heemschool 2’ is een Nederlandstalige school, in het groen gelegen met een familiale, warrme sfeer. De school staat open voor matig/ernstig mentaal en/of fysiek beperkte leerlingen (type 2 + 4). De leerkrachten en paramedici zijn prima op elkaar ingespeeld en hebben een sterke leerlinggerichte en klasondersteunende inbreng. Elk teamlid schoolt zich regelmatig bij, waardoor het borg staat voor zo functioneel mogelijk onderwijs op maat van elke leerlingen te verstrekken. Zo wordt er rekening gehouden met het eigen groeipad van elke leerling middels individuele handelingsplannen en differentiatie. BuSO ‘Heemschool 2’ beoogt een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de leerlingen in functie van hun latere leven in ofwel een beschermde woon/leefsituatie (dagcentrum, tehuis), ofwel een beschermde woon/werksituatie (beschutte werkplaats). Opleidingsvorm 1 + 2 zijn hierop gericht. Naast een aantal wekelijkse activiteiten zoals winkelen, fietsen, zwemmen, koken, poetsen, muziek… en thematische lessen wordt er ruim aandacht besteed aan gezondheid, verkeer, sociale vaardigheden, milieu, sport… Uitstappen, stages en geïntegreerde werkweken verlevendigen het pedagogisch leerproces en verhogen de leerwinst (kennis, vaardigheden) in verschillende situaties.

Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo in Bellingen

Voorziet residentiële hulp met aangepaste opvang en behandeling voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en/of licht mentale handicap (max. 60 kinderen).

Jeugdclub voor Huize Terloo

29 mei 2013

Daguitstap voor Huize Terloo

12 november 2014
Meer nieuws van Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo in Bellingen

Die-'s-Lekti-kus in Kessel-Lo

Heeft als doel projecten op te zetten of te ondersteunen i.v.m. leerstoornissen bij kinderen.

Vakapat

Vakapat is een jong en enthousiast team dat elke zomervakantie een groep jongeren met een mentale en/of fysieke beperking een superleuke vakantieweek probeert te bezorgen. Een bijzondere ervaring voor de jongeren en een rustpunt voor de ouders.

Dagopvang Wigwam in Kessel-Lo

Richt zich hoofdzakelijk op kansarme en maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Wigwam combineert kinderopvang met opvoedingsondersteuning en algemeen welzijnswerk in een open huis waar ook ouderparticipatie en de mogelijkheid tot ontmoeting een belangrijke plaats innemen. Vanuit een partnerschap met de ouders, dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid en respect, probeert Wigwam reeds in een vroeg stadium de ongelijkheid in kansen voor deze kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Bizon vzw te Gent

BIZON organiseert ééndagsactiviteiten en vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar, omdat ook zij recht hebben op een onvergetelijke activiteit of een leuke vakantie. BIZON richt zich meer bepaald tot kinderen en jongeren die begeleid worden door residentiële voorzieningen (begeleidings- of gezinsvervangende tehuizen), dagcentra, centra voor gezinsbegeleiding, comités voor bijzondere jeugdzorg, OCMW, welzijnsschakels, asielcentra en pleeggezinnendiensten. Voor de vrijwilligers worden talrijke activiteiten georganiseerd. Vormingweekends, (hoofd)animatorcursussen en ontmoetingsactiviteiten vullen de agenda van een BIZON-vrijwilliger.

School in/na ziekenhuis (afdelingen in alle Vlaamse provincies)

De vrijwilligers van School in/na Ziekenhuis geven les aan kinderen en jongeren die wegens ziekte, ongeval of revalidatie de school langdurig of regelmatig moeten missen. De lessen worden gegeven in het ziekenhuis of bij de leerling thuis. Streefdoel van deze onderwijsondersteuning is de leerachterstand beperken en het overzitten vermijden.

Espero vzw te Haren (Vilvoorde)

Espero wil gezinnen ondersteunen waar kinderen en jongeren ernstige, langdurige gedragsproblemen vertonen. Espero is een residentieel centrum, en tracht creatieve zorg-op-maat te bieden, met een brede waaier van werkvormen: leefgroepswerking, gezinstherapie, ouder-kindactiviteiten, hippotherapie, psychotherapie, danstherapie, logopedie, oudergroep, schoolbegeleiding, ervaringsgerichte drie-daagses in de natuur, ... . Espero is een tussenstation: ofwel wordt duidelijk dat een kind terug in zijn gezin terecht kan, ofwel wordt duidelijk dat voltijds samenleven niet de beste optie is, en zoeken we samen met gezin en jongere naar een langdurige oplossing.

Een mooi aangelegde tuin voor de kinderen

23 mei 2013
Meer nieuws van Espero vzw te Haren (Vilvoorde)

Habbekrats

Een innoverende jeugddienst die in samenwerking met haar partners en lokale overheid, jongeren met minder kansen opnieuw wil laten deelnemen aan een maatschappij met toekomst. Doorgaans wordt voor deze projecten een ontmoetingsplaats ingericht waar de jongeren worden onthaald, gevormd en begeleid. Deze ontmoetingsplaatsen vormen door hun inrichting en invulling de ideale ruimte voor kinderen en jongeren.

't Pasrel (in Schaarbeek, Vilvoorde en Halle)

't PASREL is een Brussels woord en is afgeleid van het Franse "passerelle", wat eigenlijk een bruggetje is, een overstapje... Dit woord is symbolisch gekozen omdat ‘t Pasrel in oorsprong een Brusselse dienst is en een bruggetje wil bieden aan ouders en gezinnen in moeilijkheden, een bruggetje naar verdere en meer gerichte hulpverlening.

Uitstap voor 't Pasrel in Halle

12 november 2014
Meer nieuws van 't Pasrel (in Schaarbeek, Vilvoorde en Halle)

Tonuso te Brussel

‘Tonuso' vzw heeft tot doel een kwalitatief en gedifferentieerd aanbod te doen op het vlak van ondersteuning, hulp, opvang, begeleiding, therapie of training van gezinnen en hun kinderen binnen de regio Brussel en Halle-Vilvoorde. Deze begeleiding kan gebeuren wanneer kinderen nog thuis verblijven onder de vorm van thuisbegeleiding (‘De Pont' Anderlecht en ‘De Pont' Overijse) of door een dagcentrum (‘De Schuit' Asse, ‘Het Vlot' Jette en ‘Het Vlot' Anderlecht) door opvang van de kinderen buiten de schooluren. Ook kunnen deze jongeren tijdelijk uit het gezin in één van onze begeleidingstehuizen verblijven: ‘De Plan-aid' St. Jans Molenbeek (meisjes van 14 tot 18j), ‘Het Boy-kot' Anderlecht (jongens van 14 tot 18 jaar) of ‘Atomix' Laken (kinderen van 6 tot 18 jaar). Via het project ‘KLIK' motiveren we jongeren terug aan te haken op school. In projecten Incluso, Close, TGV, overbruggen we de digitale kloof voor onze kwetsbare gezinnen.

CAW Centraal-West-Vlaanderen - Vestiging Ieper

CAW Centraal-West-Vlaanderen, vestiging Ieper (vroeger De Papaver) bevordert het welzijn van iedereen, in het bijzonder de meest kwetsbaren, en ondersteunt hen om tot hun recht te komen in hun dagelijkse leefomgeving en in de ruimere samenleving. Deze organisatie staat open voor alle mensen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezin– of maatschappelijke factoren.

Vrouwenopvang CAW Dendermonde

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk geeft residentiële opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en hun kinderen. Zowel in de residentiële als in de ambulante begeleidingen van het CAW wordt het kind als een volwaardige cliënt behandeld.

Een reactie van CAW Dendermonde:

Soms slaan de dingen een beetje tegen… Om niet te verdrinken in de zorgen waar de grote mensen mee worstelen, zijn wij heel blij dat we een duwtje in de rug krijgen van kindergeluk en meneer konijn. Zij zorgen er mee voor dat we al leuke uitstappen konden doen met onze mama’s, dat we al eens op kamp kunnen en dat we heel erg leuk speelmateriaal in onze tuin en speelkamer ter beschikking hebben, waar we ons elke dag mee kunnen uitleven.

Als de hemel een beetje grijs kleurt, maken we de zon gewoon zelf… Dankjewel om ons daarbij te helpen!

De kindjes en mama’s van de vrouwenopvang van het CAW regio Dendermonde

Hopperank vzw te Asse

Is een dienst begeleid wonen die zich uitstrekt over de gemeenten Asse, Opwijk, Merchtem en Affligem. Zij geven begeleiding aan personen met een beperking die zelfstandig wonen.

De Touter in Berchem (Antwerpen)

Het hoofddoel van De Touter bestaat er in om ouders en kinderen die kampen met problematische opvoedingssituaties, een integraal ondersteuningsaanbod te bieden, om gezinsontwrichting en een definitieve breuk tussen ouders en kinderen te voorkomen. Doelgroep zijn de maatschappelijk meest kwetsbare gezinnen in onze samenleving.

Kras uit Antwerpen

Is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie. In verschillende activiteitencentra en op diverse plekken in de stad verzorgen zij een aanbod in de vrije tijd van kinderen, tieners en jongeren. Kras wil in de eerste plaats diegenen bereiken die het moeilijker hebben om aan te sluiten bij wat er te beleven is in de stad. Kras vind je dan ook in buurten waar maatschappelijke uitsluiting sterk speelt.

Jeugdzorg uit Aalst/Eke

Vereniging die ernaar streeft om maximale ontwikkelingskansen te bieden aan jongeren in problematische opvoedingssituaties. Deze overkoepelende organisatie omvat twee afdelingen: De Vlier te Aalst en Liaan te Eke. Beiden bieden verschillende modules aan zoals contextbegeleiding, verblijf, kamertraining, contextbegeleiding autonoom wonen, dagbegeleiding in groep.

Yieha in Gent

Yieha! vzw is een jeugdorganisatie voor en door jongeren met en zonder beperking en gedragen door vrijwilligers. Om dit inclusieverhaal te kunnen overbrengen naar de maatschappij organiseert yieha! vzw o.a. activiteiten, kampen en vormingen in het jeugdwerk en het onderwijs. Yieha! vzw omvat verschillende deelwerkingen voor verschillende leeftijden. Op die manier hebben we voor elk wat wils. Eén van onze deelwerkingen Andersgelijk (voor kinderen en jongeren met en zonder autisme en ADHD) wordt al jaren ondersteund door Kindergeluk vzw. Door de meerkost van ondermeer extra begeleiders en toegankelijke kampplaatsen te betalen slagen we er samen in ook de deelnemersprijs toegankelijk te houden. Naast de deelwerkingen maken wij ook scholen en jeugdwerkers warm a.d.h.v. vormingen. yieha! vzw bieden een aantal inleefworkshops aan en willen hiermee aantonen dat zowel kinderen met en zonder beperking perfect kunnen samenspelen mits een paar kleine aanpassingen.

W.O.T.C. "De Berkjes" vzw te Sint-Kruis

Is een observatie- en behandelingscentrum voor kinderen en adolescenten met ernstige gedrags- en/of emotionele stoornissen.

Kinderdienst in Brussel

Dienst voor gezinsondersteunende pleegzorg die — in noodsituaties en op vraag van de ouders — tijdelijke opvang van kinderen tot 12 jaar in een opvanggezin verzorgt in combinatie met een gezinsbegeleiding.

Een schatkist voor de Kinderdienst in Brussel

30 mei 2013
Meer nieuws van Kinderdienst in Brussel

MPIGO Zonneken te Sint-Niklaas

Wij zijn een jong en dynamisch team van de kleuterafdeling MPIGO Zonneken te Sint-Niklaas, een school voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs. Op dit ogenblik hebben we 26 kleuters, tussen 2,5 en 7 jaar, verdeeld over 4 klasjes. Daarvan is er 1 structuurklasje (auti-klasje), 2 ‘gewone' kleuterklasjes en een klasje met de jongste kleuters met een motorische problematiek. Alle kinderen hebben een ernstige mentale retardatie. Méér dan de helft heeft ook autisme en/of een motorische beperking. Dit heeft tot gevolg dat onze kleuters problemen hebben op gedrags- en motorisch vlak, op vlak van communicatie, sociale interactie en verbeelding. Het MPI stelt als doel, onze werking aan te passen aan de meest individuele en specifieke noden van elk kind. We bieden hierbij logopedie, kinesitherpie, ergotherapie en kinderverzorging aan om hun zelfredzaamheid en algemene ontwikkeling te stimuleren.

Snoezeltuin voor MPIGO Zonneken

29 mei 2013
Meer nieuws van MPIGO Zonneken te Sint-Niklaas

De Trommel uit Leuven

De Trommel, met vestigingen in Leuven en Tienen, is reeds meerdere jaren een vaste waarde waar het gaat over integrale gezinsbegeleiding. Beide dagcentra richten zich naar gezinnen die kampen met opvoedingsproblemen.

Zeepreventorium in De Haan

Het Zeepreventorium is een medisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar die kampen met een chronische aandoening. Mucoviscidosepatiënten kunnen er ook op volwassen leeftijd terecht. Alle kinderen, jong of oud, leven binnen het grote complex van het centrum in kleine leefgemeenschappen. Elke leefgroep wordt gerund door een team van opvoeders en verpleegkundigen, dat instaat voor het dagelijkse reilen en zeilen, voor het warme ‘thuis'gevoel en vooral voor het omzetten van de nieuw verworven kennis en vaardigheden in de praktijk.

Toon mij enkel: Kindergeluk dankt Kindergeluk helpt Alle Partners

Dansstudio Akira uit Buggenhout

13 juni 2016

Dansstudio Akira uit Buggenhout schonk ons de opbrengst van hun optreden onder de titel ‘Fernweh’ dat op 9 en 10 april is doorgegaan. Onze welgemeende dank hiervoor! Ook aan Stephanie Goossens die het idee heeft aangereikt voor deze gift. De show werd een daverend succes en dat het enthousiasme groot was mag blijken uit bijgaande foto.

Dank u NINA!

27 mei 2016

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van ‘NINA’, het weekendmagazine van Het Laatste Nieuws, organiseerde de redactie een ‘Jumbo Charity’ en koos er voor om de opbrengst te schenken aan Kindergeluk.  Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor en wensen hen van harte een hele mooie toekomst!  

Leo Vercauteren om Kindergeluk uit te kiezen voor de sponsoring van zijn indrukwekkende trektocht

12 mei 2016

Wij danken Leo Vercauteren om Kindergeluk uit te kiezen voor de sponsoring van zijn indrukwekkende trektocht van Nieuwpoort naar Gallipoli in Turkije, een afstand van liefst 4.000 km!

Wie hem wil aanmoedigen of zijn reis volgen kan dat via zijn reislogger http://vercauterenleo.reislogger.nl/

Wij wensen Leo heel veel succes toe!

Joke De Boel, Kristof Minot, Regi De Bolle en Silke Tackaert, studenten van de hogeschool Odisee in Aalst

04 mei 2016

Wij danken Joke De Boel, Kristof Minot, Regi De Bolle en Silke Tackaert, studenten van de hogeschool Odisee in Aalst om de opbrengst van de quiz die zij organiseren op 19 mei te schenken aan Kindergeluk. Wij hopen op een talrijke opkomst en een succesvolle avond!

Tom en Anina Peeters en hun zoontje Lewis

18 februari 2016

Heel veel dank aan Tom en Anina Peeters om naar aanleiding van de geboorte van hun zoontje Lewis hun vrienden en kennissen voor te stellen cadeautjes te vervangen door een gift aan Kindergeluk.

Wij zijn daar heel blij om en wensen de gelukkige ouders en grote broer Jack heel veel geluk en plezier met Lewis erbij!

Het Stoffenhuis in Bree

08 februari 2016

Wij danken Het Stoffenhuis om ons de opbrengst te schenken van de creatieve actie die zij eind 2015 hebben opgezet met Meneer Konijn als leidraad.

Meer info vind je op http://www.hetstoffenhuis.be/pc/204/nl-BE/meneer-konijn-actie

Sportuitrusting voor De Boeg van MFC St. Jozef in Gent

12 november 2014

Leefgroep De Boeg van MFC St. Jozef in Gent kon met de hulp van Kindergeluk een sportuitrusting aankopen voor deelname aan de Special Olympics.

Vakantie voor kinderen van 't Spiegeltje in Asse

12 november 2014

’t Spiegeltje in Asse kon ook dit jaar bij ons terecht voor de vrijetijdsbesteding van de kinderen, deelname aan vakantiekampen en jeugdclubs e.d.

Uitstap voor 't Pasrel in Halle

12 november 2014

De kinderen van ’t Pasrel in Halle konden op ons rekenen voor een uitstap naar zee.  Daarnaast hielpen wij met de financiering van het nodige materiaal om het verblijf van de baby’s en erg jonge kinderen die er hun intrek namen mogelijk te maken.

Leukere leefruimte voor Pardoes in Zelem

12 november 2014

Kindergeluk schonk de kinderen van Pardoes, leefgroep van Huize sint-Vincentius in Zelem, nieuwe meubelen en materiaal voor hun kamers, leefruimte en tuin.

Uitbreiding werking voor Domo vzw

12 november 2014

Ook dit jaar hebben wij onze steun toegezegd aan Domo vzw : Domo verwijst naar ‘aan huis’ maar staat ook voor ‘Door Ondersteuning Mee Opvoeden’. Reeds 22 jaar lang deze autonome vrijwilligersorganisatie laagdrempelige, preventieve gezinsondersteuning aan huis.  Zij richten zich specifiek tot kansarme en kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar met als doel de toekomstkansen van deze kinderen en hun gezinnen te vergroten.
Zij zijn overtuigd dat zij vanuit Domo een antwoord kunnen bieden op vele gevolgen van Kinderarmoede en  willen graag dat alle(kwetsbare) kinderen in Vlaanderen de kans  krijgen om een beroep te doen op een Domo-werking in hun buurt.  En daar willen wij hen bij helpen.

Neem ook een kijkje op de website van Domo vzw: www.domovlaanderen.be

Kinderkunstfestival voor Uilenspel vzw

12 november 2014

Uilenspel vzw is een jonge organisatie in Gent die de ontwikkelingskansen van kwetsbare kinderen en gezinnen wil bevorderen via buurtsolidariteit. Ook dit jaar konden zij op ons rekenen voor steun die het hen mogelijk maakte hun Kinderkunstfestival te organiseren.

Via dit  ‘kinderkunstfestival’ willen zij (kansarme) kinderen en jongeren op laagdrempelige manier laten proeven van verschillende kunstdisciplines; kansarme gezinnen er toe aanzetten  deel te nemen aan een culturele activiteit in hun buurt; de ontwikkeling van (kansarme/anderstalige) kinderen stimuleren en kunst promoten als ‘gemeenschappelijke taal’ tussen verschillende culturen.

Er zijn voor de kinderen een theateratelier, een knutselatelier (klei,naaien), een muziekatelier waar ze muziekinstrumenten kunnen uittesten en vertel-ateliers. 

Gezinsweekend voor de Vlaamse Vereniging Autisme

12 november 2014

De Vlaamse Vereniging Autisme kreeg onze steun bij de organisatie van het jaarlijkse gezinsweekend, een belangrijke pijler in hun werking die door de kinderen erg gewaardeerd wordt.

Lees meer op www.autismevlaanderen.be

Inrichten leefruimtes en kinderkamers voor vzw De Witte Berken

12 november 2014

De vzw De Witte Berken in Wervik kenden wij een tussenkomst toe voor het inrichten van leefruimtes en/of kinderkamers.

Deze vzw is werkzaam in de bijzondere jeugdzorg en staan zowel in voor opvang en begeleiding als voor onthaal, oriëntatie en observatie. Zij vragen – in hun brief van 14 april - onze hulp bij de vernieuwing van hun inrichting en materiaal

Uitbreiding spelotheek van Tanderuis vzw

12 november 2014

Tanderuis vzw in Melle is een begeleidingsdienst voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Zij kregen onze steun voor het uitbouwen van hun spelotheek met speelgoedmateriaal en educatief materiaal aangepast aan het ontwikkelingsniveau en het te stimuleren ontwikkelingsgebied van het kind met autisme.

Kampen en weekends voor kinderen van Yieha! vzw

12 november 2014

Yieha! Vzw in Gent, staat in hoofdzaak met vrijwilligers in voor inclusief jeugdwerk. Wij helpen hen hierbij door hen te steunen bij het organiseren van kampen en weekends waar zowel kinderen met als zonder beperking aan deelnemen.

Nieuw materiaal Bednet vzw

12 november 2014

Bednet vzw zorgt voor synchroon internet onderwijs. Dit betekent dat zij langdurig zieke kinderen in Vlaanderen en Brussel de kans bieden om via internet, les te volgen in de eigen klas zodat het contact met de leerkracht en de klasgenootjes behouden blijft.

Kindergeluk droeg bij in de aankoop van materiaal dat ter beschikking gesteld wordt van zieke kinderen van wie de ouders de kosten hiervoor niet kunnen dragen.

Speelgoed voor kinderziekenhuis UZ Jette

12 november 2014

Wij bezorgden het kinderziekenhuis UZ Jette knuffels en boeken die moeten helpen de kinderen af te leiden op moeilijke momenten, zoals blijkt uit onderstaand dankwoordje dat wij mochten ontvangen:

Ik zou je nog laten weten waar het speelgoed en de boeken naartoe gegaan zijn (of beter: naartoe gaan, want nog niet alles is uitgedeeld):

 • Kids 1, 2 en 3: kadootjes voor opgenomen kinderen die jarig zijn, langdurig opgenomen zijn, een zware behandeling moeten doorlopen, het even niet meer zien zitten, …
 • Bloedafname: kadootje voor kinderen na een bloedafname of ander (onaangenaam) onderzoek
 • Consultatie: kinderen die op consultatie komen op hun verjaardag

Je ziet, ze worden zeer nuttig besteed. We zijn kindergeluk erg dankbaar voor de gift!

Sportdag voor kinderen van Het Veer in Sint-Niklaas

12 november 2014

Met steun van Kindergeluk konden de kinderen van Het Veer vzw, een therapeutisch kinderdagverblijf gevestigd in Sint-Niklaas, deelnemen aan een sportdag voor kinderen met een ernstige beperking.

Verfraaien kinderkamers voor Amon vzw

12 november 2014

Amon vzw uit Zwalm, die verschillende organisaties uit de Bijzondere Jeugdzorg groepeert, hebben wij de kans geboden kinderkamers te verfraaien waarbij de kinderen zelf inspraak kregen.

Veiliger speeltuin De Berkjes

12 november 2014

WOTC De Berkjes in Brugge hielpen wij met het beveiligen van hun speeltuin door het aanbrengen van valbescherming. Ze kregen ook een steuntje bij het inrichten van hun keuken.

Dagje Planckendael voor Wigwam

12 november 2014

De kinderen van Wigwam konden met onze steun op daguitstap naar Planckendael.

Sporta-vakantie voor 103 kansarme kinderen

12 november 2014

103 kansarme kinderen konden deze zomer dankzij Kindergeluk  deelnemen aan een Sporta-vakantie naar keuze. De ervaring leert ons dat dit voor hen een onvergetelijke belevenis is en die gunnen we hen van harte.

Fietsenstalling voor Katrinahof

12 november 2014

De kinderen van Katrinahof kunnen voortaan hun fietsen veilig opbergen in de fietsenstalling die ze van Kindergeluk hebben gekregen.

Kamerstudio's voor de Liaan in Eke

12 november 2014

Begeleidingshuis De Liaan in Eke dat deel uitmaakt van Jeugdzorg vzw, zegden wij onze steun toe voor de inrichting van twee kamerstudio's waar jongeren na een langdurig verblijf voorbereid worden op zelfstandig wonen.

Daguitstap voor Huize Terloo

12 november 2014

De kinderen van Huize Terloo uit Bellingen mochten met onze hulp op daguitstap.

Dagje Plopsaland voor Hopperank

12 november 2014

De kinderen van de gezinnen die begeleid worden door Hopperank konden met onze steun genieten van een dagje Plopsaland.

Inrichting beveiligde opvang voor CAW Centraal-West-Vlaanderen, vestiging Ieper

12 november 2014

Kindergeluk hielp deze organisatie met de inrichting van een beveiligde opvang voor vrouwen en kinderen die bij hen terechtkomen na huiselijk geweld. Onze steun omvat kindermeubilair en speelgoed.

Jongeren van Vakapat beleven de week van hun jaar!

12 november 2014

Dit jaar kon Vakapat op ons rekenen voor de financiering van hun kamp. Zij stuurden hiervoor onderstaand dankwoordje en enkele foto's:

Tussen 5 en 11 juli 2014 hebben onze jongeren en begeleiders opnieuw de week van hun jaar beleefd!

Ons vakapatkamp was doorspekt met uitstapjes (zwemmen, paardrijden, bowlen, ...) en activiteiten ter plaatse (cupcakes maken, pleinspelen, knutselen, koken, ...) Het was een geslaagde week voor heel veel jongeren. Dit was niet mogelijk geweest zonder jullie financiële bijdrage.

Jaar na jaar vervullen jullie dromen en kijken jongeren reikhalzend uit naar één week zorgeloos plezier.

Uit naam van alle jongeren en begeleiders: Bedankt !

Tillift voor BuSo Heemschool

12 november 2014

BuSo Heemschool hielpen wij aan een bijkomende tillift die het o.m. mogelijk maakt om ook kinderen met zware lichamelijke beperkingen te laten deelnemen aan het jaarlijkse vakantiekamp Vakapat, dat ook nu weer met onze steun kon worden georganiseerd.

Tentenkampen voor jongeren van BIZON

12 november 2014

BIZON kon dit jaar twee kampen organiseren met onze hulp. Riviera 2014, een avontuurlijk tentenkamp voor jongeren van 13 tot 16 jaar en een FORT Showbizz kamp.

Paaskampen voor de kinderen van KRAS

12 november 2014

De verschillende vestigingen van KRAS/KIDS in Antwerpen kunnen op Kindergeluk rekenen voor hulp bij de financiering van hun vakantiekampen en uitstappen voor kansarme kinderen en jongeren. In 2014 steunden we o.a. de Paaskampen van KRAS Jeugdwerk Berchem (Tjif-Tjaf) en KRAS Steunpunt Zuid-Kiel.

Kindergeluk dankt Brantano

12 november 2014

Kindergeluk dankt Brantano om ons de kans te geven, in samenwerking met Innocenti, honderden kinderen die in armoede leven het plezier te gunnen om nieuwe schoenen te kopen die ze dan ook nog eens zelf mogen uitkiezen. Dit is voor hen een ongekende luxe, een schitterend initiatief dat voor die kinderen ontzettend veel betekent. Ook zij hebben immers recht op iets moois en genieten daar 200 % van.

Kindergeluk dankt Telenet

03 november 2014

Kindergeluk dankt Telenet voor de samenwerking waardoor de Sint ook kan langskomen bij duizenden kinderen die in armoede leven.

Een vernieuwd speelatelier voor de kinderen van de Touter in Berchem

14 maart 2014

Het speelatelier van De Touter was dringend aan vernieuwing toe. Met de hulp van Kindergeluk is dan intussen gerealiseerd. Het speelatelier wordt gebruikt door 30 kinderen, opgedeeld in 3 leefgroepen : Trapeze, Tandem en Taimoem. Voor meer info : zie www.detouter.be Ze kunnen er zich uitleven in verschillende activiteiten : tafeltennis, skateboarding, voetbal, balspelen, dansen, … En er is ook een bergruimte voor fietsen.

Kinderarmoedefonds

27 februari 2014

Kindergeluk besliste ook om toe te treden tot het Kinderarmoedefonds. Dit fonds werd opgericht naar aanleiding van de vaststelling dat 10% van de kinderen in Vlaanderen geboren wordt in een kansarm gezin, waardoor zo’n 130.000 kinderen al van in de wieg minder kansen krijgen omwille van het isolement waarin ze opgroeien. Omdat de drie eerste levensjaren cruciaal zijn voor de latere ontwikkeling van een kind focust het Kinderarmoedefonds op vernieuwende initiatieven die gericht zijn op deze doelgroep. Door onze aanwezigheid in het bestuurscomité kunnen wij de werkzaamheden van dit fonds van nabij opvolgen. Voor meer details over de complexe problematiek en de doelstelling van dit fonds kan u terecht op www.kinderarmoedefonds.be.

Een nieuwe website voor Missing You vzw

20 december 2013

Vzw Missing You ijvert ervoor dat ieder kind, jongere of jongvolwassene die geconfronteerd wordt met verlies van een dierbare voldoende ruimte en gepaste steun krijgt om zijn individueel rouwproces op de best mogelijke manier te doorlopen. Een extra kanaal dat hierbij moet helpen is de nieuwe website van Missing You die gelanceerd werd op 23 november 2013. De website is kan je bekijken op www.missingyou.be. Voor het ontwikkelen van de website kon Missing You rekenen op financiële steun van Kindergeluk.

De kinderen en jongeren van de Liaan in Eke

20 december 2013

De kinderen en jongeren van de Liaan in Eke konden op uitnodiging een gratis week verblijven in vakantieverblijf Del Huzo in Koksijde.  Niet alleen het verblijf - all in -  werd hen aangeboden maar ook leuke uitstappen en activiteiten.  Het werd voor hen een onvergetelijke week !

Het gemeentebestuur en het Cartoonfestival Knokke-Heist

21 oktober 2013

Het gemeentebestuur en het Cartoonfestival Knokke-Heist om de opbrengst van hun creatieve actie op het strand, die deze mooie beelden opleverde, toe te wijzen aan onze werking.   

Meneer Konijn slotshow 2013: Q-DJ's trekken naar alle 308 Vlaamse gemeenten om spaarpootjes te legen

21 oktober 2013

 

Op 30 september jl. lichtten Q-dj’s Sven Ornelis en Kürt Rogiers al een tipje van de sluier op over de Meneer Konijn Slotshow 2013. Ook dit jaar roept Q-music Vlaanderen op om allerlei acties op poten te zetten dit najaar die geld in het laatje brengen voor het goede doel. Via de Spaarpootjes van Meneer Konijn wordt er geld ingezameld voor Kindergeluk VZW, en elke Vlaamse gemeente zal Q over de vloer krijgen, want de Q-dj’s komen het ingezamelde geld persoonlijk ophalen in élke gemeente.

Slotweek live vanuit de grootste Vlaamse steden

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 december presenteren Sven en Kürt vanuit de grootste Vlaamse steden. Ze worden ontvangen door de burgemeesters op het stadhuis om er de ochtend- en de avondspits te presenteren. Sven en Kürt starten op maandag 16 december, in Hasselt en Kortrijk, op dinsdag presenteren ze vanop het stadhuis van Aalst en Mechelen en verder presenteren ze die week nog vanuit onder andere Leuven, Gent en Antwerpen. Op vrijdag 20 december sluiten ze af op het stadhuis van Brussel. En ook de andere Q-dj’s bundelen de krachten en verspreiden zich over Vlaanderen. Zij trekken alle dagen de baan op, op weg naar een andere gemeente op zoek naar volle Spaarpootjes.

Nathalie Debast (woordvoerster Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten):  "Kinderen zijn de toekomst! Jammer genoeg krijgt niet ieder kind dezelfde kansen en net daarom verdient Meneer Konijn 2013 onze volle steun. De VVSG zal haar leden, de 308 Vlaamse steden en gemeenten, dan ook oproepen om hun inwoners acties op poten te laten zetten en om de Q-dj's warm te onthalen in december! "

Delhaize helpt Spaarpootjes verdelen

Tijdens de startshow van Meneer Konijn op 1 juni was de eerste lading Spaarpootjes in een mum van tijd uitverkocht en ook deze zomer was de vraag naar de spaarpotjes amper bij te houden. Daarom zijn ze sinds midden september ook via Delhaize te verkrijgen zijn. Een Spaarpootje kost € 6. Dat is € 5 voor het pootje zelf en € 1 die meteen naar Kindergeluk VZW gaat.

Sven Ornelis: "Onze luisteraars zijn super! De Spaarpootjes vliegen razendsnel de deur uit, maar wij kunnen dit niet meer bolwerken! (lacht) Daarom zijn de Spaarpootjes ook vanaf midden september ook verkrijgbaar via Delhaize. Iedereen die een actie op poten wil zetten en zo geld gaat inzamelen voor Kindergeluk kan er daar dus eentje gaan halen!"

Op vrijdag 20 december, de Slotshow van Meneer Konijn 2013, wordt al het ingezamelde geld uit de Vlaamse gemeenten dan overhandigd aan Kindergeluk VZW

De Meneer Konijn Slotshow 2013, van 16 december tot en met 20 december, op Q-music.

Nina

19 augustus 2013

Wij danken de redactie van ‘Nina’, het weekendmagazine van Het Laatste Nieuws, om de opbrengst van een interne actie – 4.900 euro! – aan Kindergeluk te schenken.

De Vrije Basisschool in Kalken

27 juni 2013

Die de opbrengst van haar sponsortocht van 8 mei schonk aan Kindergeluk. Het bedrag hiervan – € 4.484,04 - werd bekendgemaakt tijdens hun leuke schoolfeest op 1 juni, dat als thema ‘Lief zijn is fijn met Meneer Konijn’ meekreeg! Foto’s en informatie op www.sintdenijs.be

Hopperank dankt Kindergeluk

19 juni 2013

Deze tekening werd gemaakt door een gezin dat begeleid wordt door Hopperank. Het is voor deze mensen niet vanzelfsprekend dat er sprake is van een 'gezin'. De ouders kunnen door hun beperking niet steeds voor hun kind zorgen, waardoor het kindje opgevangen wordt in een gezinsvervangend tehuis. Door de steun van Kindergeluk hebben de ouders echter enkele onontbeerlijke opvoedingsvaardigheden geleerd. Nu beleven de ouders en hun kindje opnieuw leuke momenten!

De vele kleurtjes op de tekening weerspiegelen de blije gezichten die de begeleidster week na week ziet tijdens de bezoekjes! Dankzij de steun van Kindergeluk kan een 5-jarig meisje de band met haar ouders behouden. Dankjewel Kindergeluk!

Een schatkist voor de Kinderdienst in Brussel

30 mei 2013

Met onze hulp kon de Kinderdienst een ‘schatkist’ ontwerpen die begeleiders moet helpen om probleemsituaties bespreekbaar te maken in kwetsbare gezinnen.

Vrijetijdsbesteding voor kinderen van 't Spiegeltje

29 mei 2013

’t Spiegeltje in Asse kan altijd bij ons terecht voor de vrijetijdsbesteding van de kinderen, deelname aan vakantiekampen en jeugdclubs e.d.

Hulp voor thuisloze vrouwen met kinderen bij De Papaver

29 mei 2013

De Papaver in Ieper bouwt een nieuw opvangcentrum voor thuisloze vrouwen met kinderen. Wij zorgen er voor dat zij daar een leuke leefomgeving kunnen creëren voor de kinderen.

Nieuwe speeltuin voor Jeugdzorg Aalst

29 mei 2013

Jeugdzorg Aalst legt met onze steun een gloednieuwe veilige speelruimte aan in de tuin.

Sport- en ontspanningsruimte voor WOTC De Berkjes

29 mei 2013

WOTC De Berkjes kon met onze hulp een nieuwe ‘allround zaal’ inrichten voor de jongeren die bij hen verblijven.  De zaal wordt o.m. gebruikt als toneelruimte.

Opgefriste leefruimte voor De Wurpskes

29 mei 2013

De Wurpskes in Leuven kan met onze hulp de leefruimte voor de kinderen en de ontvangstruimte voor de ouders opfrissen zodat het een pak aangenamer wordt om er te vertoeven.

Jeugdclub voor Huize Terloo

29 mei 2013

Huize Terloo in Bellingen kan met onze steun een nieuwe ‘jeugdclub’ (chalet) bouwen om al hun jongeren vanaf 14 jaar een plaats/forum te geven waar ze elkaar wekelijks kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen, e.d. De werken worden binnenkort aangevat.

Bewegingsspellen voor BuSO 'Heemschool 2'

29 mei 2013

BuSO ‘Heemschool 2’ in Neder-over-Heembeek wil zijn mentaal en fysiek beperkte kinderen en jongeren er toe aanzetten om meer te bewegen. Wij helpen door hen de nodige uitrusting te schenken : WII bewegingsspellen, flatscreens en toebehoren.

Opvoedingspakket voor Hopperank

29 mei 2013

Hopperank vzw in Asse geven wij de kans zijn ‘opvoedingspakket’ verder uit te bouwen om de begeleiding van ouders met een beperking en hun kinderen vlotter te laten verlopen.

Snoezeltuin voor MPIGO Zonneken

29 mei 2013

MPIGO Zonneken in Sint-Niklaas kan nu heel binnenkort met onze hulp een ‘buitensnoezeltuin’ realiseren voor zijn kindjes. Eerder hebben wij hen ook al geholpen om een ‘binnensnoezelruimte’ uit te bouwen waar de kinderen, die vaak belangrijke beperkingen hebben, heel veel baat bij hebben en tot rust kunnen komen

Bizon op zomerkamp

29 mei 2013

Bizon vzw kan zijn zomerkamp ‘Prairie 2’ realiseren met onze hulp.

120 kinderen nemen deel aan Sporta-vakantie

29 mei 2013

120 kansarme kinderen zullen deze zomer dankzij Kindergeluk kunnen deelnemen aan een Sporta-vakantie naar keuze. De ervaring leert ons dat dit voor hen een onvergetelijke belevenis is en die gunnen we hen graag.

Daguitstap voor Wigwam

29 mei 2013

Wigwam vzw in Leuven kan dankzij Kindergeluk met zijn gezinnen op daguitstap naar Planckendael op 29 juni 2013.

Speelplein voor de jantjes van IBIS

29 mei 2013

Koninklijk werk IBIS in Oostende kon met onze hulp het speelplein voor de jongste residenten, die er vaak ook tijdens het weekend verblijven, uitbreiden.
Lees meer op www.ibisschool.be

Gezinsweekend voor de Vlaamse Vereniging Autisme

29 mei 2013

Vlaamse Vereniging Autisme krijgt onze steun bij de organisatie van het jaarlijkse gezinsweekend, een belangrijke pijler in hun werking die door de kinderen erg gewaardeerd wordt.
Lees meer op www.autismevlaanderen.be

Een nieuwe website voor Missing You

29 mei 2013

Missing You wil zijn website vernieuwen om de informatie te verbeteren die kinderen kan helpen het verlies van een dierbare te verwerken. Kindergeluk zorgt voor de nodige middelen.
Neem ook een kijkje op de website van Missing You: www.missingyou.be

Didactisch en gespecialiseerd materiaal voor Domo

29 mei 2013

Domo vzw willen wij heel graag helpen bij het samenstellen van didactisch en gespecialiseerd materiaal dat de taak van hun vrijwilligers kan ondersteunen en zo de hulpverlening aan kinderen in kwetsbare gezinnen nog beter kan laten verlopen.
Neem ook een kijkje op de website van Domo vzw: www.domovlaanderen.be

Vestiging in Antwerpen voor Habbekrats

29 mei 2013

Habbekrats vzw is door de jaren heen het belangrijkste project dat wij ooit hebben gesteund. Zij konden onder meer op ons rekenen voor het uitbouwen van hun vestiging in Antwerpen. Voor hun vakantiehuis in Bérisménil zorgde Kindergeluk onder meer voor de keuken, buitenspeeltuigen, klimmuur en fietsen.

Vakantie voor jongeren met beperking

29 mei 2013

Vakapat kan dit jaar op ons rekenen voor de integrale financiering van hun vakantiekamp voor kinderen en jongeren met een beperking waarvan de organisatie helemaal door vrijwilligers wordt verzorgd.

Vakantiekampen en uitstappen voor de kinderen van KRAS

29 mei 2013

De verschillende vestigingen van KRAS/KIDS in Antwerpen kunnen op Kindergeluk rekenen voor hulp bij de financiering van hun vakantiekampen en uitstappen voor kansarme kinderen en jongeren.

CAW De Papaver in Ieper bij de hulpverlening van kinderen en jongeren

29 mei 2013

Had nood aan extra gespecialiseerd materiaal voor de ondersteuning van de hulpverlening aan kinderen en jongeren. Kindergeluk heeft hen daarbij geholpen.

Tonuso breidt uit

29 mei 2013

Tonuso wil inspelen op de grotere behoefte aan opvangmogelijkheden voor jongere kinderen en een nieuwe vestiging openen voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kindergeluk besliste de kosten voor de volledige inrichting hiervan voor zijn rekening te nemen. De werken zijn volop aan de gang.

Vrijetijdsbesteding voor de jongeren van Tonuso

29 mei 2013

Tonuso in Brussel wou graag onze hulp om de vrijetijdsbesteding voor hun jongeren uit te breiden in hun verschillende vestigingen. Kindergeluk schonk hen twee pingpongtafels, tuintafels met stoelen en nog een buitenspeeltuig.

Sponsordag Vrije Basisschool Sint-Denijs uit Kalken

29 mei 2013

De Vrije Basisschool Sint-Denijs uit Kalken organiseerde een sponsordag (bewegen-wandelen-zwemmen) en zal tijdens een schoolfeest op zaterdag 1 juni 2013 de opbrengst overhandigen aan onze Ondervoorzitter.

Meer informatie: www.sintdenijs.be

Meneer Konijn is terug!

29 mei 2013

Q-music lanceert het nieuwe luik van zijn Meneer Konijn actie : vanaf 1 juni worden Spaarpootjes te koop aangeboden. Ook nu weer komt de opbrengst ten goede aan Kindergeluk.

Neem voor meer info een kijkje op: http://q-music.be/acties/meneer-konijn-2013-de-startshow

Eco Print Center in Lokeren

29 mei 2013

Dank aan directie en personeel van EPC voor hun steun en sympathie. Zij vragen bezoekers voor een boeiende rondleiding 2 € per persoon en storten het dubbele van het ontvangen bedrag door aan Kindergeluk.

De Persgroep

29 mei 2013

Heel veel dank ook aan De Persgroep voor de financiële bijdrage en vooral ook voor de logistieke steun die ons helpt om onze administratieve kosten tot een minimum te herleiden. Hierdoor gaat jaarlijks meer dan 99 % van onze uitgaven naar de geselecteerde doelen.

Q-music en Meneer Konijn

29 mei 2013

Wij danken Sven Ornelis en Kurt Rogiers om de opbrengst van de Meneer Konijn actie aan Kindergeluk toe te wijzen.

Dank ook aan al diegenen die massaal acties hebben opgezet voor Meneer Konijn of aan die acties hebben deelgenomen. Het is onbegonnen werk om die duizenden mensen individueel te danken, hoe graag we dat ook zouden willen, en daarom doen wij dat langs deze weg.

Wij danken ook De Vlaamse Overheid, vertegenwoordigd door Mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams Minister van Armoedebestrijding, voor de gift van 50.000 € voor het goede doel van Meneer Konijn.

Zijn trouwe leden en sympathisanten

29 mei 2013

Wij danken van harte al diegenen die ons al jaren lang  trouw steunen met lidgeld en giften, klein en groot !

Een mooi aangelegde tuin voor de kinderen

23 mei 2013

In 2011 kregen we van Kindergeluk de nodige fondsen om onze tuin aan te leggen. Na een nieuwbouwproject, hadden we enkel een moddervlakte. Twee jaar later ziet het er al heel wat beter uit ! We hielden zelfs een centje over voor twee extra bewoners, onze kippen Nido en Calido. Zoals hun gewicht verraadt: twee verwende beestjes ! Voor de kinderen is het heerlijk om telkens met enthousiast gekakel en gefladder begroet te worden.

Contact

KINDERGELUK vzw

Brusselsesteenweg 347
1730 Kobbegem (Asse)

tel: 02 454 25 42
info@kindergeluk.be
Ondernemingsnummer: 409.986.633
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of je een gebruiker bent, om spam te voorkomen. Onze excuses.
6 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Steun ons

Kindergeluk helpen kan door storting op onze rekening

432-4019881-53.
IBAN: BE53 4324 0198 8153
BIC: KREDBEBB
 
Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. Klik hier voor meer informatie.